Bajcsaylegal 3

Hogyan reklámozzunk jogilag jól? 

3 tényező, amelyre érdemes figyelni annak érdekében, hogy a reklámozás megfeleljen a jogszabályoknak

Egy vállalkozás indulásakor, illetve annak folyamatos szinten tartásához az egyik hasznos eszköz a marketing, amely által a piaci igényeknek megfelelően a cég terméke vagy szolgáltatása tömegeket érhet el és ismertté teheti a márkáját. A marketingeszközök különféle ágazatában színes eszköztár érhető el, azonban ahhoz, hogy a cég által közvetíteni kívánt értékek és a vezetők által képviselt szellemiség átadásra kerüljön a reklámokban is, figyelemmel szükséges lenni a jogi, etikai és a jó ízlés határaira, amely által a marketing eszköz a lehető legjobb hatást lesz képes elérni. 

 

Elmondható az, hogy a mai világban az elsődleges platform, amin keresztül a fogyasztók nagy százaléka találkozik adott termékekkel és szolgáltatásokkal az az internet és a különféle közösségi oldalak. Ahhoz, hogy a vállalkozások felvegyék a versenyt és a képviselt értékeket a fogyasztók számára a lehető leggyorsabb úton tudják eljuttatni mindenképp szükséges igénybe venni ezen felületeket, azonban mindezek mögött egy komplett jogszabályi rendszer húzódik meg, amelynek való megfelelés elengedhetetlen a gond nélküli működéshez. 

 

Jelen cikkünkben 3 olyan szempontot állítunk fel, amely segítséget jelent a reklámjogi szabályok megfelelő rendszerbe helyezéséhez. 

 

 • Szerződés megfelelő szabályozása reklámjog terén is
 • Reklámjogi szerepek megfelelő meghatározása 
 • Egyéb szükséges kiegészítések a reklámjogi szabályok miatt

 

A következőben a 3 szempontos vizsgálati sorvezető részletezése alapján egyértelműen bemutatásra kerülnek azok a sarokpontok, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy reklámozás mögött meghúzódó jogviszony megfelelőképp kerüljön szabályozásra. 

 

1. Szerződés megfelelő szabályozása reklámjog terén is

 

A közelmúltban Ügyvédi Irodánk segítséget nyújtott egy olyan cég számára, ahol megvolt a határozott elképzelés a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozásról és marketingről, azonban annak megfelelő jogi kereteit még szükséges volt rendezni. A tanácsadás során teljeskörűen felmértük az ügyfél szándékát és terveit a vonatkozó szolgáltatás kapcsán, amely alapján fény derült arra, hogy az általános polgári jogi szerződéses rendelkezéseken túlmutatóan reklámjogi vonatkozás felmerülése miatt elengedhetetlen az, hogy a jogviszony és a szerepek megfelelő tisztázása mentén a reklám törvény rendelkezéseinek megfelelő szabályok, rendelkezések kerüljenek a szerződésbe. 

 

A fontosabb szabályok közé tartozik a reklámjogviszonyt is magában foglaló szerződések esetében az a felelősség pontos meghatározása, illetőleg az olyan kötelező kapcsolódó reklámjogi szabályok betartásának vállalása, amely ajánlott ilyen jellegű ügyletek esetében. Lényegi kikötés továbbá az is, hogy amennyiben más cég termékének reklámozására kerül sor, akkor azon termék kapcsán a terméket gyártó cég szavatoljon a minőségvizsgálati és megfelelőségtanúsítás kapcsán. 

 

2. Reklámjogi szerepek megfelelő meghatározása

 

Fontos kiemelni, hogy olyan szerződések esetében, ahol a szolgáltatás kapcsán reklámozás kerül szóba, vagy éppen arra vonatkozik maga a szolgáltatás, hogy más cég termékét népszerűsítse, akkor mindenképp szükséges lefektetni a szerepeket, ugyanis nem csupán jogi, hanem adózási vonzata is lehet a pontatlan meghatározásoknak. 

 

A fenti ábra megfelelően szemlélteti azt, hogy a reklámjogi szabáyozásban milyen láncolatban épülnek egymásra a szerepek. Mindezen szerepkörök meghatározása során fontos utalni arra, hogy az egyes lépcsőfokokon szereplők között nem csupán a felelősség, hanem különféle kötelezettségek is megoszlanak. 

 

A reklám-közzétevő megértéséhez egyszerű példa által juthatunk el, ahol adott egy weboldal üzemeltető, aki egy másik cég számára biztosít honlapján megjelenést ez által népszerűsítve termékét, így pedig a saját honlapot üzemeltető cég felel meg reklám-közzétevőnek.  

 

A médiafelület hirdetőnek minősül minden olyan felület, ahol különféle cégek különféle hirdetései kerülnek szerepeltetésre. Ilyen esetekben szoktunk javasolni olyan szerződéstípusok megkötését, amely a hirdetési felület értékesítésére, vagy vásárlására vonatkozik, amely által a médiafelület tulajdonosok hirdetővel vagy ügynökséggel reklám közzétételére vonatkozó megállapodást köthetnek. 

 

Reklámközvetítőről akkor beszélhetünk, ha az adott cég egy másik cég számára ad megbízást annak érdekében, hogy ezen társaság számára megjelenéseket vásároljon, vagyis a megbízó cég tartalmait, termékeit, vagy szolgáltatásait közvetíti más oldal felé. Fontos megjegyezni, hogy a reklámközvetítő a reklámozótól 15%-os díjra jogosult, amelynek alapja a reklám közzétételi díja és más egyéb ingyenes juttatást nem fogadhat el a reklámozótól. Alapjaiban teljesen eltérő szerződés megírására van szükség abban az esetben, ha reklámközvetítésről van szó. 

 

Ha ügynökségként jár el a Szolgáltató és reklámközvetítésről lesz szó, akkor az alábbiakat érdemes tudni röviden:

 

A reklámtörvény rendelkezései szerint a reklámközvetítői tevékenység a reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a reklám közzétételére irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet jelenti, ide nem értve a reklámszolgáltatási tevékenységet.

 

A reklámközvetítő a reklámtörvény alapján a reklám közzétevőjétől vagy más személytől a reklámközvetítés során vagy a reklámközvetítési tevékenységével összefüggésben közvetve vagy közvetlenül – a reklámközvetítési tevékenységre vonatkozó díjon felül – ajándékot, a reklám közzétevőjétől vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőtől kapott árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el. A reklám közzétevője vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő a reklámközvetítő részére árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem adhat. A reklámtörvény alapján a kapott árengedményt a reklámközvetítő a reklámozó javára köteles teljes mértékben érvényesíteni.

 

Lényegében elmondható, hogy kétféle reklámközvetítés létezik: 

 

ÜGYNÖKI TÍPUSÚ KÖZVETÍTŐI JELLEGŰ
 • Az ügynöki típusú reklámközvetítői tevékenység esetében a reklámközvetítő, mint ügynök a reklámozó nevében és javára jár el.
 • A reklám-közzétételi szolgáltatás nyújtója, a reklám közzétevője közvetlenül a reklámozó részére nyújtja a szolgáltatást, akinek nevében és javára a reklámközvetítő –ügynök eljár. 
 • A reklámközvetítő-ügynök egy úgynevezett „ügynöki” szolgáltatást is teljesít a reklámozó részére. 
 • A reklám-közzétételre irányuló szerződés ebben az esetben tehát a reklám-közzétevő és a reklámozó között jön létre, a reklámközvetítő pedig a reklámozó nevében jár el. 
 • Ilyenkor a reklám-közzétevője a számlát közvetlenül a reklámozó (mint „szerződő fél”) felé állítja ki úgy, hogy a(z) (alap)hirdetési díjat az ügyletre vonatkozóan alkalmazandó engedményekkel lecsökkenti. 
 • A reklámközvetítő-ügynök pedig ettől elkülönülten számlát bocsát ki a reklámozó részére az őt megillető közvetítői díjról. 
 • Ebben a konstrukcióban reklámadó szempontjából a reklámozó megrendelőnek minősül.
 • A közvetítői típusú reklámközvetítés esetén a reklámközvetítő saját nevében, de más javára jár el. 
 • a reklámközvetítő a közvetített szolgáltatás igénybevevője és nyújtója is, így a reklámközvetítő és a reklámozó között, valamint a reklámközvetítő és a reklám-közzétevője között is teljesül egy-egy szolgáltatás, a közvetített reklámszolgáltatás. 
 • Reklámadó szempontjából reklámközvetítő lesz a megrendelő, aki saját nevében köt szerződést a reklám közzétételének a megrendelésére.
 • Nem szükséges, hogy a reklámközvetítő minden körülmények között valamennyi engedménnyel csökkentve számlázza tovább a hirdetési díjat a reklámozónak (a reklámközvetítő által befogadott és kiállított számla azonos összegű legyen) és külön számlát állítson ki a díjáról a reklámozó részére. 
 • A reklámközvetítői díjjal csökkentheti az általa a reklám közzétevőjétől befogadott számla értékét, azaz nettó módon történhet a számlázás.
 • Annak érdekében, hogy a reklámközvetítő által kapott engedmények maradéktalan továbbadására vonatkozó rendelkezések teljes mértékben betartásra kerüljenek, a reklámközvetítő által a reklámozó részére kiállított számlát részletezni kell úgy, hogy mely alkalmazott engedmények csökkentették és mekkora összegű reklámközvetítői díj növelte a reklám közzétételért számlázott összeget.
 • Az adóalany a kötelező adattartalom mellett több adatot is feltüntethet az általa kibocsátott számlán, de megteheti a számla kibocsátója azt is, hogy a számla elvválaszthatatlan mellékletében tételesen sorolja fel a kiszámlázott reklám közzététel(ek) díját és az engedményeket. 

 

3. Egyéb szükséges kiegészítések a reklámjogi szabályok miatt

 

A reklámjogi szabályok kapcsán számos olyan fontos rendelkezés lefektetése szükséges egy szerződésben, amely nagyban eltér attól, mint ami már megszokott egy jellemzőbb ügyletnél. Abban az esetben, ha az adott reklámozás mellé videós megjelenés is készül annak érdekében a szereplőkkel, illetőleg a videó készítőjével érdemes külön szerződést kötni. Az eredeti reklámozásra vonatkozó szerződés mellékleteként javasolt a Gazdasági Versenyhivatal tartalom gyártáshoz kapcsolódó tájékoztatóját influenszer közreműködés esetén, továbbá a Magyar reklámetikai kódex, illetve az Önszabályozó Reklám Testület Ajánlást a gyermekek reklámokban és influenszer együttműködésekben való szerepeltetésének minimumszabályairól mellékelni a szerződéshez. Mindezek mellett abban az esetben, ha egyéb személyek szerepelnek a külön szerződéskötés mellett ajánlott részére egy adatkezelési tájékoztatót és egy hozzájáruló nyilatkozatot is készíteni, amelyben rögzítésre kerül az, hogy milyen célból, meddig, milyen jogalappal és milyen tevékenység során kerül kezelésre a személyes adat, képmás vagy név. 

 

Összefoglalóan amennyiben a reklámozásra vonatkozó jogviszonyokat egyetlen kifejezéssel kellene jellemezni az mindenképp az összetett és szövevényes viszonyrendszer lenne, amely alapján látható, hogy számos tényezőre és fogalommal szükséges tisztában lenni és egy-egy üzleti terv megalkotásánál mindezeket szem előtt tartani, így a tisztánlátáshoz szükséges egy jogi szakértővel történtő konzultáció. 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy reklámozás kapcsán szerződéseit a reklámjogi jogszabályoknak megfelelően kívánja megalkotni és e tárgyban jogi tanácsadásra lenne szüksége, úgy forduljon irodánkhoz bizalommal!

 

Szerzők:

dr. Szoboszlai Márti

 dr. Bajcsay Gergely

 

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen cikkben általánosan közöltek kizárólag informatív jellegűek, azok nem minősülnek ügyvédi tanácsadásnak. A fenti információk esetleges félreértelmezése vagy az időközben bekövetkezett jogszabály-módosítások miatt felelősséget nem vállalunk. Amennyiben konkrét kérdése vagy jogi problémája merülne fel, úgy irodánkkal történt egyeztetést és az ügy teljeskörű feltárását követően áll módunkban egyedi tanácsadást biztosítani.

Bajcsay Ügyvédi Iroda

Projektmenedzsment szemléletű jogi szolgáltatásokat nyújtunk magyar, angol, német és spanyol nyelven Ügyfeleinknek, hogy elérjék az üzleti céljaikat. Munkánk során törekszünk az alapértékeinknek megfelelően értő figyelemmel, érthető, hatékony, gyors és hasznos megoldásokat kínálni.

Népszerű bejegyzések

Kapcsolat

Itt találsz minket

Elérhetőségek

Bécsi út 52. II/8.

Budapest

H-1036

E-mail:

office@bajcsaylegal.com

Telefonszám:

(0036) 1 817-0558