Bajcsaylegal 3

Amit ne mulasszon el vállalkozás indításakor: vállalkozási szerződés

A vállalkozás indítás első lépései között szerepel annak rögzítése, hogy milyen üzleti együttműködésekre törekszünk. A tudatos vállalkozásindítás részét képezi az, hogy egyértelmű feltételeket kialakító szerződésekkel adjunk keretet az üzleti tevékenységünknek. Ezzel jelentősen csökkentjük a későbbi jogviták lehetőségét, biztosíthatjuk a gördülékeny üzletmenetet, az energiáinkat pedig a vállalkozásfejlesztésre összpontosíthatjuk. Legelőször e szerződések közül áttekintjük a vállalkozási szerződést.

Mire való a vállalkozási szerződés?

Vállalkozási szerződést olyan esetekben kell készíteni, amikor a vállalkozásunk valamely dolog tervezésével, elkészítésével, átalakításával, üzembe helyezésével, megjavításával foglalkozik. Vállalkozóként a szerződés keretei között kötelezettséget vállalunk a fentebb felsorolt tevékenységek valamelyikének elvégzésére, a megrendelő pedig ezért cserébe köteles a díj megfizetésére.

Fontos, hogy a vállalkozói tevékenységünknek legyen valamilyen eredménye – ha ez az eredmény megvalósult, akkor teljesítettnek tekinthető a szerződés, a megrendelő pedig köteles fizetni. A szerződésben a megvalósult eredményt nevezzük műnek.

Hogy a jogi nyelv és a szerződések labirintusában egyszerűbb legyen kiigazodni, az alábbiakban szerepel egy vállalkozási szerződés minta. Természetesen minden szerződést a vállalkozás egyedi sajátosságaihoz kell igazítani, így az alábbi rész elsősorban betekintést kíván nyújtani abba, hogy mely területeket kell érintenie a tényleges szerződésnek.

__________________________________________________________________________

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.

I. A tevékenység megszervezése

A tevékenység végzésének feltételeit a vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.

Ha a mű előállításához valamilyen anyag szükséges, azt a vállalkozó köteles beszerezni.

A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

II. A tevékenység végzésének helye

Ha a tevékenységet a megrendelő által kijelölt munkaterületen kell végezni, a megrendelő köteles azt a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a megrendelő a munkaterületet a vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet.

Ha a felek abban állapodnak meg, hogy a tevékenység végzésére kijelölt helyet a vállalkozó teszi a tevékenység végzésére alkalmassá, annak költségeit a megrendelő viseli.

Minden vállalkozási szerződés egyedi, a vállalkozás sajátosságaihoz igazodik

III. A megrendelő ellenőrzési joga

A megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti.

A vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a megrendelő a vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

IV. A munkavégzés során felmerülő többletmunka és pótmunka

Ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit a megrendelő köteles megteremteni.

A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

Tételes elszámolás szerint meghatározott vállalkozói díj esetén a vállalkozó az elvégzett munka ellenértékére jogosult.

A vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes.

V. Átadás-átvétel

A vállalkozó a művet átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. Vállalkozások közötti szerződés, illetve szerződő hatóság által megrendelőként szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződés esetén az átadás-átvétel időtartamára vonatkozó rendelkezéstől a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a vállalkozó hátrányára eltérő szerződési feltételt – mint tisztességtelen kikötést – a vállalkozó megtámadhatja.

Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

Ha a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.

Ha a szerződés teljesítéséhez a vállalkozó dolog tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog a mű átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a megrendelő tulajdonába.

VI. Elállás, felmondás

A megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja.

A megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

_____________________________________________________________

Az alábbi szerződések tekinthetők még vállalkozási típusú szerződésnek:

  • tervezési szerződés
  • kivitelezési szerződés
  • utazási szerződés
  • fuvarozási szerződés

Ahogy írtuk, a fentiekben olvasható vállalkozási szerződés minta elsősorban orientáló jellegű, és ahhoz, hogy a szerződést a vállalkozás egyéni sajátosságaihoz szabjuk, mindenképpen érdemes jogi szakértő segítségét igénybe venni.

Elkövetkező cikkeinkben az alábbi szerződéstípusokra fogunk még kitérni, ezért érdemes lesz figyelemmel kísérni a https://bajcsaylegal.com/ oldalt:

  • megbízási szerződés
  • forgalmazási szerződés
  • jogbérleti szerződés
  • adásvételi szerződés

 

Amennyiben webshopot indítana, ehhez alábbi két cikkünkben minden fontos információt megtalál:

https://bajcsaylegal.com/fontos-feladat-webshop-inditasakor-aszf-keszites/

https://bajcsaylegal.com/minden-webshophoz-legyen-adatvedelmi-szabalyzat/

 

Jelen oldalon megjelölt írások nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, illetve nem tükrözik az ügyvéd hivatalos véleményét. Jogilag érvényesíthető állásfoglalást a honlapot üzemeltető ügyvéd kizárólag megbízási szerződés alapján, írásban, cégszerűen aláírt formában bocsát ki. Az oldalon található írások a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján íródtak, elképzelhető azonban, hogy a jogszabályok változása miatt az írások nem feltétlenül alkalmazhatók a jelen helyzetben, illetve az is, hogy meghatározott tényállás mellett a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok eltérő jogi álláspontra jutnak.

A jelen oldalon található írásokat a szerzői jog védi, azok jogosulatlan felhasználása tilos.

Bajcsay Ügyvédi Iroda

Projektmenedzsment szemléletű jogi szolgáltatásokat nyújtunk magyar, angol, német és spanyol nyelven Ügyfeleinknek, hogy elérjék az üzleti céljaikat. Munkánk során törekszünk az alapértékeinknek megfelelően értő figyelemmel, érthető, hatékony, gyors és hasznos megoldásokat kínálni.

Népszerű bejegyzések

Kapcsolat

Itt találsz minket

Elérhetőségek

Bécsi út 52. II/8.

Budapest

H-1036

E-mail:

office@bajcsaylegal.com

Telefonszám:

(0036) 1 817-0558