Bajcsaylegal 3

Fontos szerződések a vállalkozásban – megbízási szerződés, forgalmazási szerződés, jogbérleti szerződés

A vállalkozás indítás, a vállalkozás kezdeti időszakának legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy tiszta kereteket teremtsünk a működésünkhöz. Ezt úgy tehetjük meg, ha elkészítjük a tevékenységeinkhez illeszkedő, minden fontos részletre kiterjedő szerződéseket. Sokan nem fordítanak erre kellő gondot, és csupán szóbeli megállapodásokat kötnek, akár úgy, hogy annak semmiféle írásos nyoma sem marad. Ám ennek jó eséllyel előbb-utóbb anyagi kár lesz a vége.

Mivel minden vállalkozás más, minden szerződésnek egyedinek kell lennie, igazodnia kell az adott vállalkozás sajátosságaihoz. Vállalkozóként akkor érezheti magát biztonságban, ha folyamatosan Ön mellett áll egy olyan jogi szakértő, aki nemcsak a jogszabályokkal van tisztában naprakészen, de behatóan ismeri a vállalkozást is. Így tud valóban minden fontos részletre kiterjedő szerződéseket összeállítani.

A legfontosabb szerződések

Bármilyen típusú tevékenységre is szakosodjon a vállalkozás, szinte biztosan szükség lesz megbízási szerződés szövegezésére. Erre tipikusan akkor szokott szükség lenni, ha egy-egy részfeladatot (például grafikai tervezést, szövegírást, landing oldal tervezését stb.) kiszervezünk alvállalkozóknak – éppen ezért e szerződést gyakran emlegetik a hétköznapok során úgy, hogy alvállalkozói szerződés. Azonban fontos, hogy a megbízási szerződés és a vállalkozási szerződés jogilag eltérő esetekben alkalmazandó.

Abban az esetben, ha beszállítótól vásárolunk termékeket, majd azokat továbbértékesítjük, vagy pedig mi magunk vagyunk a beszállítók egy ilyen értékesítési folyamatban, a forgalmazói szerződés ad keretet az üzleti kapcsolatnak.

Bevett formája a vállalkozásnak egy franchise rendszerhez való csatlakozás is. Ebben az esetben jellemzően egy ismert márkához csatlakozunk, és nemcsak annak arculatát, márkanevét vesszük át, hanem a rendszer üzleti modelljét, üzletvitelét is. Szokás franchise rendszerben működtetni kávézó-, szépségszalon-, jógastúdió-, gyorsétteremláncot stb. Ez esetben ún. jogbérleti szerződést kell kötnünk.

Az alábbiakban megnézzük ezeknek a szerződéseknek a legfontosabb kitételeit. Közülük is a megbízási szerződést tárgyaljuk legrészletesebben, így cikkünk következő szakasza úgy is felfogható, mint egy megbízási szerződés minta vagy – a köznyelvben elterjedt kifejezéssel – alvállalkozói szerződés minta, azzal a kitétellel, hogy természetesen mindezt a cég sajátosságaihoz kell igazítani. Megbízási típusú szerződés még a bizományi szerződés, közvetítői szerződés, szállítmányozási szerződés.

___________________________________________________________________

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

I. A megbízó utasításaira vonatkozó kitételek

A megbízott köteles a megbízó utasításait követni.

A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.


 

II.A megbízó tájékoztatására vonatkozó kitételek

A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

III. Megbízási díj és teljesítés

A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.

A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.

A megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles.

A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és indokolt költségeit megtéríteni.

vállalkozási szerződésfajták

Járjon el kellő körültekintéssel a vállalkozásával kapcsolatos szerződések összeállításánál

Megbízási szerződés felmondása

A szerződést bármelyik fél felmondhatja.

A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.

A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.

_____________________________________________________________

Forgalmazási szerződés

Forgalmazási szerződés alapján a szállító meghatározott ingó dolognak (e fejezet alkalmazásában: termék) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó a terméknek a szállítótól történő megvételére és annak saját nevében és saját javára történő eladására köteles.

A felek kötelesek a termék jó hírnevét megóvni.

A szállító köteles tájékoztatni a forgalmazót a termékre vonatkozó reklámokról, és köteles díj ellenében a dolog forgalmazásához szükséges reklámokat a forgalmazónak átadni.

A szállítót a termék megfelelő forgalmazásával kapcsolatban utasítási jog illeti meg.

Ha a szállító célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a forgalmazó köteles őt figyelmeztetni. Ha a szállító a figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, a forgalmazó köteles az utasítást teljesíteni; az utasítás teljesítéséből eredő kárért a szállító felel. A forgalmazó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A szállító jogosult a szerződésben és az utasításaiban foglaltak teljesítését ellenőrizni.

_____________________________________________________________

Jogbérleti (franchise) szerződés

Jogbérleti szerződés alapján a jogbérletbe adó szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok engedélyezésére, a jogbérletbe vevő termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, illetve védett ismeretnek a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles.

Az értékesítés során a jogbérletbe vevő a saját nevében és a saját javára jár el.

A jogbérletbe adó a szerződés hatálya alatt köteles biztosítani a jogbérletbe vevő számára a franchise működtetéséhez szükséges felhasználási, hasznosítási és használati jogok folyamatos és zavartalan gyakorlását.

A jogbérletbe vevő köteles a rendelkezésére bocsátott ismeretet megóvni.

Ha a jogbérletbe vevő az értékesítendő terméket vagy a termék előállításához szükséges alapanyagot a jogbérletbe adótól vagy a jogbérletbe adó által meghatározott személytől köteles beszerezni, és a jogbérletbe adó a jogbérletbe vevő megrendelését nem teljesíti, a jogbérletbe vevő jogosult a terméket vagy az alapanyagot máshonnan beszerezni.

A felek kötelesek a jogbérletbe adó által a szerződés szerinti szerzői és iparjogvédelmi jogokkal, valamint védett ismeretekkel összefüggően adott felhasználási, hasznosítási és használati engedélyekkel létrehozott hálózat és az előállított, illetve értékesített termékek és szolgáltatások jóhírnevét megóvni.

A jogbérletbe adót a termék és a szolgáltatás előállításával és értékesítésével, valamint a hálózat és az előállított, illetve értékesített dolog jóhírnevének megóvásával kapcsolatban utasítási jog illeti meg.

Ha a jogbérletbe adó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a jogbérletbe vevő köteles őt figyelmeztetni. Ha a jogbérletbe adó a figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, a jogbérletbe vevő köteles az utasítást teljesíteni; az utasítás teljesítéséből eredő kárért a jogbérletbe adó felel. A jogbérletbe vevő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A jogbérletbe adó jogosult a szerződésben és az utasításaiban foglaltak teljesítését ellenőrizni.

A határozatlan időtartamra kötött szerződést bármelyik fél a naptári hónap utolsó napjára felmondhatja. A felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a szerződés második évében két hónap, a harmadik és az azt követő években három hónap.

A szerződés megszűnésével a jogbérletbe vevőnek a szerzői és iparjogvédelmi jogok tárgyaira és a védett ismeretre vonatkozó felhasználási, hasznosítási és használati jogosultsága megszűnik.

 

További alapvető szerződéstípus a vállalkozási szerződés, valamint az adásvételi szerződés, amelyekhez a linkekre kattintva talál információkat és mintát.

 

Jelen oldalon megjelölt írások nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, illetve nem tükrözik az ügyvéd hivatalos véleményét. Jogilag érvényesíthető állásfoglalást a honlapot üzemeltető ügyvéd kizárólag megbízási szerződés alapján, írásban, cégszerűen aláírt formában bocsát ki. Az oldalon található írások a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján íródtak, elképzelhető azonban, hogy a jogszabályok változása miatt az írások nem feltétlenül alkalmazhatók a jelen helyzetben, illetve az is, hogy meghatározott tényállás mellett a hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok eltérő jogi álláspontra jutnak.

A jelen oldalon található írásokat a szerzői jog védi, azok jogosulatlan felhasználása tilos.

 

Bajcsay Ügyvédi Iroda

Projektmenedzsment szemléletű jogi szolgáltatásokat nyújtunk magyar, angol, német és spanyol nyelven Ügyfeleinknek, hogy elérjék az üzleti céljaikat. Munkánk során törekszünk az alapértékeinknek megfelelően értő figyelemmel, érthető, hatékony, gyors és hasznos megoldásokat kínálni.

Népszerű bejegyzések

Kapcsolat

Itt találsz minket

Elérhetőségek

Bécsi út 52. II/8.

Budapest

H-1036

E-mail:

office@bajcsaylegal.com

Telefonszám:

(0036) 1 817-0558